Regulamin

Regulamin Ośrodka Ptasia Zatoka

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej za pośrednictwem której można dokonać rezerwacji domku letniskowego znajdującą się pod adresem https://ptasiazatoka.pl jest VIGOR INWESTYCJE Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, usytuowanym przy ul. Skrzatów 45, 15-156 Białystok wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9661775139, Regon 200004115, adres poczty elektronicznej: biuro@ptasiazatoka.pl. Właściciel obiektu Ptasia Zatoka (dalej: Ośrodek), położony przy ul. Leśnej 28, 16-300 Augustów.
 2. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia. Nie zgłoszenie dodatkowej osoby nocujące w domku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł / doba.
 5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
 6. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownika Ośrodka.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  – dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  – wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według rezerwacji i aktualnie obowiązującego cennika.
 1. W godzinach od 21:00 do 6:00 rano recepcja jest nieczynna. Przyjazdy / odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie.
 2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  – będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

III. Domki

 1. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
 2. Koszty zniszczenia lub trwałego zabrudzenia przedmiotów za które odpowiedzialność finansową ponosi wynajmujący:

– komplet pościeli 100 zł
– koc 50 zł
– dywanik łazienkowy 50 zł
– ręcznik duży 30 zł
– ręcznik mały 15 zł
– pranie tapicerki kanapy 250 zł

 1. Zgubienie lub zniszczenie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł lub dorobieniem go na własny koszt.
 2. Za złamanie klucza w zamku koszty naprawy ponosi Gość zameldowany w danej jednostce.
 3. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 4. W domkach zabrania się w szczególności:
  – palenia tytoniu – ozonizacja pokoju z dymu tytoniowego to koszt 500 zł, które pokrywa wynajmujący,
  – wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
  – pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

IV. Rezygnacja

 1. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 21 dni przed planowanym przyjazdem kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie powyżej 21 dni przed planowanym przyjazdem zwracamy 100% zaliczki.
 3. Rezygnację z pobytu prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@ptasiazatoka.pl
 4. Zastrzegamy sobie termin 21 dni na rozpatrzenie rezygnacji i zwrot zaliczki.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

V. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 06.00 rano.
 3. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Ptasia Zatoka zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
 4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 5. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym używając do tego tylko i wyłącznie opału zakupionego. Zabrania się rozpalania ogniska we własnym zakresie z własnym opałem.
 6. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 7. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 8. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Ewentualne trwałe zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 9. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazd Gościa i rzeczy pozostawione w pojeździe.
 12. W przypadku uszkodzenia lub awarii pojazdu Gość zobowiązuje się do usunięcia pojazdu z Ośrodka w ciągu 48 godzin.

VI. Koszty za zniszczenia bądź zabrudzenia

– komplet pościeli 100 zł
– koc 50 zł
– dywanik łazienkowy 50 zł
– ręcznik duży 30 zł
– ręcznik mały 15 zł
– pranie tapicerki kanapy 250 zł

VII. Reklamacje

 1. Gość może złożyć reklamację przesyłając ją Wynajmującemu w formie papierowej na adres siedziby Wynajmującego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość z reklamacją na adres e-mail Wynajmującego: biuro@ptasiazatoka.pl.
 2. Wynajmujący rekomenduje, aby reklamacja Gościa zawierała w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli Gość wybierze ten kanał komunikacji, a także datę pobytu w domku letniskowym, opis nieprawidłowości w realizacji usługi i żądanie Gościa.
 3. Wynajmujący rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W wypadkach szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może zostać wydłużony przez Wynajmującego, o czym Gość zostanie poinformowany ze wskazaniem przyczyn opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Wynajmujący rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Gościa niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gościa zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
c) uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
d) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Gość mający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu zaistniałego pomiędzy nim a Wynajmującym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.
 2. Gość mający status Konsumenta posiada możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a Wynajmującym tj.:

a) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b) może zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

 1. Wynajmujący informuje, że wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Gość mający status Konsumenta może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)Za pośrednictwem platformy ODR można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wynajmujący wskazuje łącze do platformy ODR  – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 3. Skorzystanie przez Gościa mający status Konsumenta z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej przez Wynajmującego i ma charakter dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

IX. Prawa własności intelektualnej

 1. Strona https://ptasiazatoka.pl zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, itp. chronione prawem autorskim i / lub prawem własności przemysłowej.
 2. Zdjęcia zamieszczane na stronie https://ptasiazatoka.pl służą prezentacji Usługi.
 3. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie https://ptasiazatoka.pl podlegają ochronie prawnej.

X. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 4. Obiekt monitorowany i chroniony jest 24h / dobę przez agencję ochrony fizycznej i technicznej osób oraz mienia Stekop.

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Ptasia Zatoka (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest VIGOR INWESTYCJE Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, właściciel obiektu Ptasia Zatoka, usytuowanym przy ul. Skrzatów 45, 15-156 Białystok wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9661775139 (dalej: Administrator).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  2. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
  3. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,
  5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.
 10. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres biuro@ptasiazatoka.pl
 12. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 14. Przy pierwszej wizycie na stronie Ptasia Zatoka użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 17. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:
  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  4. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
  5. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
  6. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 18. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy
 19. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.